Vải sợi

Ở những vùng cao Việt Nam, Laos, Thailand, Myanmar