Kim loại

Uốn, đột, gò… tỉ mỉ từng chút một, những miếng kim loại